Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/everydaygym.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758
Medlemsbetingelser – EVERY DAY GYM

Skip links

Medlemsbetingelser

§1. Generelt
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort/chip opkræves et gebyr efter gældende takst. Det er misbrug hvis medlemmer lukker IKKE-medlemmer ind til træning ! Et kontantmedlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke har været medlem af Every Day Gym indenfor de sidste 6 måneder, mod at betale Every Day Gym gældende gebyr herfor. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Every Day Gym og gebyret for overdragelsen er betalt. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Every Day Gym. Det er medlemmets ansvar, at Every Day Gym til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Medlemskort/chip
Medlemskortet/chippen skal indlæses i dørscanneren inden træningen påbegyndes. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Every Day Gym, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

 §3. Varighed
Et medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til §8. Årsmedlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§4. Betaling
Ved oprettelse af et årsmedlemskab forudbetales oprettelse og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Betales via betalingsservice opkræves et gebyr efter gældende takster. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis Every Day Gym er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Every Day Gym’s gældende takster.

§5. For sen betaling
Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Every Day Gym ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Every Day Gym forbeholder sig retten til at straksopkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort/chip spærres, indtil betaling af Every Day Gym’s fulde tilgodehavende er sket.

§6. Prisændringer
Prisændringer meddeles via e-mail samt ved opslag i centret og på websitet senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9.

§7. Beroperioder
Medlemskabet kan sættes i bero så ofte, medlemmet ønsker, dog i en maksimal periode af fire måneder pr. gang. For hver beroperiode betales et gebyr efter Every Day Gyms gældende takster. Dog betaler børn under 15 år ikke gebyr for at sætte medlemskabet i bero. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra enten centret. Sættes medlemskabet i bero efter at den månedlige opkrævning er sendt til betalingsservice (ca. den 15. i hver måned), vil medlemmet blive opkrævet næste måneds betaling for medlemskabet. Denne betaling vil blive modregnet, når træningen genoptages.Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§8. Opsigelse af medlemskaber
Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse kan ske ved personlig henvendelse i et Every Day Gym center. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Opsiges et årsmedlemskab før aftaleperiodens udløb, refunderes beløbet for de uudnyttede måneder. Ved opsigelse af et årsmedlemskab opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst.

§9. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værgetegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav Every Day Gym måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.

§10. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i Every Day Gym center eller i forbindelse med et arrangement udenfor fitnesscentret (eks. løbehold, deltagelse i konkurrencer, udendørs fitness eller lignende events arrangeret af Every Day Gym eller på et Every Day Gym hold).

§11. Værdigenstande
Every Day Gym anbefaler, at alle genstande af værdi op bevares i et aflåst skab under træning. Every Day Gym bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§12. Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Every Day Gyms personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Every Day Gym kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§13. Udelukkelse af medlem
Every Day Gym kan opsige enhver aftale om medlemskab uden varsel. I tilfælde af Every Day Gym’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Every Day Gym ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, udlån af medlemskort eller hvis medlemmer lukker IKKE-medlemmer ind til træning og racistiske udtalelser i Every Day Gym.

§14. Ændring af medlemsbetingelser
Every Day Gym kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i centeret og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Every Day Gym’s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §9. Every Day Gym har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.